Zamówienia publiczne w teorii i praktyce

Zamówienia publiczne w teorii i praktyce – 600 zł

 ORGANIZATORZY: Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki

1. Opis kursu

Kurs adresowany jest do wszystkich osób pragnących uzyskać lub poszerzyć wiedzę z zakresu regulacji prawnych dotyczących zamówień publicznych.

Celem kursu  jest zaznajomienie słuchaczy z tematyką wydatkowania środków publicznych, zakresem stosowania prawa zamówień publicznych oraz z procedurą udzielania zamówień publicznych.

Celem ćwiczeń warsztatowych, prowadzonych w ramach  kursu,   jest utrwalenie i pogłębienie wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych. W szczególności ćwiczenia będą poświęcone tematyce trybów udzielania zamówień publicznych, zagadnieniom wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, odrzucenia oferty, organom właściwym w zakresie zamówień publicznych oraz środkom odwoławczym.   Umożliwi to słuchaczom swobodne poruszanie się po przepisach prawa zamówień publicznych. Ćwiczenia pozwolą również na zapoznanie się z doktryną i orzecznictwem w zakresie zamówień publicznych.

2. Organizacja kursu

Program kursu:

1. Podstawy zamówień publicznych. Źródła prawa zamówień publicznych. Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania zamówień publicznych. Zasady udzielania zamówień publicznych. Usługi priorytetowe i usługi niepriorytetowe.

2. Komisja przetargowa jako organ pomocniczy kierownika zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia. Szacowanie wartości zamówienia.

3. Podstawowe dokumenty przygotowywane w ramach zamówienia publicznego – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, ogłoszenia o zamówieniach publicznych. Wadium. Formy wnoszenia wadium.

4. Podstawowe tryby udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony i ograniczony. Negocjacje z ogłoszeniem.

5. Oferenci w zamówieniu publicznym. Konsorcjum. Podwykonawcy. Korzystanie z potencjału podmiotów trzecich. Warunki udziału w postępowaniu.

6. Dialog konkurencyjny. Negocjacje bez ogłoszenia. Zamówienie z wolnej ręki. Zapytanie o cenę. Licytacja elektroniczna.

7. Wybór oferty najkorzystniejszej. Unieważnienie postępowania. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązki archiwizacyjne.

8. Wykluczenie wykonawcy z postępowania. Odrzucenie oferty. Uzupełnienia i wyjaśnienia oferty. Poprawianie oczywistych omyłek.

9. Umowy w sprawie zamówień publicznych. Terminy zawarcia umowy. Okres, na jaki umowy w sprawie zamówień publicznych są zawierane. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zmiana umowy.

10. Organy właściwe w sprawie zamówień publicznych. Kary umowne w umowach o zamówienia publiczne. Dochodzenie roszczeń za niewykonywanie i nienależyte wykonanie umowy. Realizacja umowy.

11. Zakres podmiotowy i zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Przystąpienie do kursu następuje w momencie uiszczenia opłaty za kurs. Kurs rozpoczyna się po otrzymaniu loginu i hasła do platformy internetowej  www.moodle.wskfit.pl, a kończy się po pozytywnym zaliczeniu testu sprawdzającego.

Certyfikat ukończenia kursu zostaje przesłany Państwu w ciągu 7 dni od ukończenia kursu.

3. Rekrutacja na kurs

  • Zapisanie się na kurs następuje po wypełnieniu elektronicznego formularza zgłoszenia
  • Wymagane dokumenty:

a. skan dokumentu poświadczającego ukończenie szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów,

b. skan dowodu osobistego potwierdzającego tożsamość osoby uczestniczącej w kursie,

należy przesłać je na e- mail: kursy@wskfit.pl.

  • Uiszczenie opłaty za kurs.

4. Cena kursu: Zamówienia publiczne w teorii i praktyce

600 zł brutto

Konto do wpłat za kurs:

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki

BGŻ S.A.  09 2030 0045 1110 0000 0217 1870
tytułem: Opłata za kurs: Zamówienia publiczne w teorii i praktyce,  imię i nazwisko kursanta.


Formularz zgłoszeniowy: