Wychowanie do życia w rodzinie online

Studia podyplomowe przez internet – Wychowanie do życia w rodzinie

Studia trzysemestralne (trzy zjazdy w semestrze) !!!

Szanowni Państwo!

Celem studiów jest zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej rodziny jako środowiska wychowawczego oraz przygotowanie do efektywnego nauczania przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie”. Koncepcja studiów uwzględnia wizje człowieka, małżeństwa i rodziny, zachęca do własnych, twórczych poszukiwań i do kreowania przekonań opartych na przesłankach naukowych, niezależnych od wpływu ideologii czy systemów społecznych; zawiera treści z zakresu rozmaitych dyscyplin wiedzy, oscylujących wokół zagadnień współczesnej rodziny. Specyfika przedmiotu zakłada korelację treści z różnych dyscyplin wiedzy: antropologii, filozofii, etyki, psychologii, pedagogiki, socjologii, biologii. Oprócz przygotowania merytorycznego studia umożliwiają poszerzenie umiejętności metodycznych, przyczyniają się do zwiększenia profesjonalizmu i skutecznego poszukiwania sposobów nauczania i prowadzenia pracy wychowawczej.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela studia trwają trzy semestry.

 • Charakterystyka

Studia podyplomowe „Wychowanie do życia w rodzinie” adresowane są dla absolwentów:

 • szkół wyższych (studia I i II stopnia) wszystkich specjalności kierunku pedagogika, edukacji prorozwojowej i kierunków nauczycielskich zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu,
 • z przygotowaniem pedagogicznym, którzy ubiegają się o kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”.

Poprzez odbycie trzysemestralnych studiów słuchacze zdobywają umiejętności praktyczne w zakresie WDŻ, kształtują umiejętności pracy indywidualnej i grupowej, doskonalą sztukę nawiązywania właściwych relacji z młodzieżą i dorosłymi.

Studia realizowanie są w trzech semestrach w wymiarze ponad 400 godzin. Prowadzone są zarówno metodami tradycyjnymi, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Do realizacji zajęć w formie e-learningowej wykorzystywana jest platforma edukacyjna WSKFiT moodle.wskfit.pl, pozostałe zajęcia odbywają się w formie zjazdów stacjonarnych organizowanych weekendowo.

Studia kończą się egzaminem końcowym.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze otrzymują świadectwa zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. (Poz. 1791).


Kontakt: tel. 22 759 55 30  ; podyplomowe@wskfit.pl

Termin zgłoszeń: rekrutacja ciągła ( decyduje kolejność zgłoszeń kompletu dokumentów)

Czas trwania: 3 semestry (trzy zjazdy w semestrze)

Data rozpoczęciapaździernik 2021 r.

Koszt studiów to 2700 złotych, stwarzamy możliwość opłat ratalnych 950 zł opłata semestralna oraz zwalniamy Państwa z opłaty wpisowej 0 zł i rekrutacyjnej 0 zł.


Wymagane dokumenty:

 • podanie do Dziekana Wydziału,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia, (kopia poświadczona na miejscu)
 • deklaracja wariantu płatności
 • umowa o kształcenie,
 • 2 fotografie ( format legitymacyjny )
 • oświadczenie o ubezpieczeniu NW,
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 • kopia dowodu osobistego poświadczona na miejscu ,
 • dowód wpłaty (po złożeniu dokumentów ).

nr konta Bankowego :
WSKFIT Pruszków
BGŻ SA : 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870

Z dopiskiem : Studia podyplomowe – WDŻ

Komplet Dokumentów należy dostarczyć do DZIEKANATU WSKFiT


 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


DZIEKANAT WSKFiT:

ul. Andrzeja 1
05 – 800 Pruszków
w godz. pracy dziekanatu

tel. 22 759 55 30  ; podyplomowe@wskfit.pl