Trener sportu żużlowego

KURS TRENERA sportu żużlowego – 2500 ZŁLogo_PZM

Jest to specjalistyczny kurs trenera sportu, specjalność sport żużlowy

ORGANIZATORZY: Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki

1. Uprawnienia Kursu trenera sportu żużlowego

Kurs trenerski zakończony jest egzaminem, kursant otrzymuje dyplom trenera sportu w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu trenera sportu żużlowego uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Sportu. Wszystkie dyplomy wydaje Rektor Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki, są one honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dyplom trenera sportu jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze trenera!

Kurs trenera pływania przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w klubach rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu. Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub  w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.dyplom

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej nadaje uprawnienia zgodnie z rozporządzeniami:

Trener sportu: Ministra sportu i turystyki, na podstawie art. 41 ust. 16 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 175, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) w § 14.1.rozporządzenie daje  możliwość wydawania dyplomów trenera i legitymacji instruktora sportu rektorom szkół wyższych na których realizowany jest kierunek wychowania fizycznego.

WSKFiT nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

2. Organizacja kursu trenera sportu żużlowego

 • Część ogólna kursu trenera (teoria)– 100 godzin lekcyjnych. Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską oraz osoby posiadające dyplom trenera sportu. Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemny w formie testu). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej moodle.wskfit.pl  Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

Przedmioty realizowane w ramach 100 h  części ogólnej:

 1. Anatomia
 2. Biomechaika
 3. Pedagogika
 4. Psychologia
 5. Socjologia
 6. Biochemia
 7. Teoria i metodyka sportu
 8. Teoria treningu sportowego
 9. Fizjologia
 10. Żywienie i odnowa biologiczna
 11. Pierwsza pomoc
 12. Zarządzanie i marketing
 • Część specjalistyczna (teoria i praktyka):
 • Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 150 godzin lekcyjnych. Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

3. Rekrutacja na kurs trenera sportu żużlowego

 • Zapisać się na kurs – wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia
 • Zebrać wymagane dokumenty:

a.Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

b.Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej
BGŻ SA 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870
tytułem: Terner sportu żużlowego, imię i nazwisko kursanta

c. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

 • Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć do:

Wydziału Zamiejscowego WSKFiT w Lubiczu, 87–162 Lubicz, ul. Piaskowa 23

 • Wszelkich informacji dot. kursów udziela p. Zbigniew Barcikowski tel. komórkowy +48 606 249 120 lub elektronicznie: z.barcikowski@lubicz.pl

4. Cena Kursu trenera sportu żużlowego  – 2500 zł

 • Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy: