Rekrutacja – wychowanie fizyczne

Wymagane są następujące dokumenty:             


Wychowanie fizyczne

Studia I stopnia (licencjackie):

 • kwestionariusz zgłoszeniowy
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • kopia dowodu osobistego (poświadczona przez Uczelnię),
 • umowa cywilno – prawna,
 • cztery jednakowe fotografie w formacie 35 x 45 mm,
 • deklaracja wariantu płatności
 • opłata za wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenta 22 zł
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 • kopia dowodu wniesionych opłat (zgodna z deklaracją wariantu płatności, poświadczona przez Uczelnię)
 • zaświadczenie od lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (ważne do 6 miesięcy),

Tabela opłat dla studentów I stopnia (licencjackich) WF

  opłata za ELS opłata rekrutacyjna czesne za semestr na studiach niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 22 zł 85 zł 2 100 zł
Wariant drugi – ratalny 22 zł 85 zł 480 zł (1 z 5 rat)

Studia II stopnia (magisterskie): – trzy semestralne !!!

 • kwestionariusz zgłoszeniowy,
 • oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis świadectwa dojrzałości.
 • oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (część A i B) lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (część A i B).
 • wyciąg z indeksu (dotyczy kandydatów, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych składający się z jednej części).
 • kopia dowodu osobistego.
 • 4 (jednakowe) aktualne fotografie, w formacie  35 x 45 mm,  zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 • zaświadczenie od lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (ważne do 6 miesięcy).
 • umowa o kształcenie,
 • deklaracja wariantu płatności,
 • opłata za wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenta 22 zł
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 • kopia dowodu wniesionych opłat (zgodna z deklaracją wariantu płatności, poświadczona przez Uczelnię)

Tabela opłat dla studentów II stopnia (magisterskie) WF – trzy semestralne !!!

  opłata za ELS opłata rekrutacyjna czesne za semestr na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 22 zł 85 zł 2950 zł
Wariant drugi – ratalny 22 zł 85 zł 590 zł (1 z 5 rat)

ING Bank Śląski: 82 1050 1924 1000 0022 6350 4223