Prawo w oświacie

 Prawo w oświacie – 250 zł

 ORGANIZATORZY: Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki

1. Opis kursu

Kurs adresowany jest do wszystkich osób pragnących uzyskać lub poszerzyć wiedzę z zakresu regulacji prawnych dotyczących oświaty, prowadzenia i funkcjonowania szkół, realizacji obowiązku szkolnego, praw uczniów, praw i obowiązków nauczycieli.

Celem kursu jest: prezentacja podstawowych regulacji prawnych funkcjonujących w oświacie; pozyskanie umiejętności poruszania się w problematyce prawa oświatowego; poznanie praw i obowiązków stosownych podmiotów.

2. Organizacja kursu

Każdy kurs składa się z 3 części – modułów. Na koniec każdego modułu przewidziany jest test sprawdzający wiedzę.

Program kursu:

Moduł 1. System oświaty w Polsce. Zakładanie i prowadzenie szkół

Moduł 2. Podmioty świadczące w oświacie

Moduł 3. Beneficjenci oświaty

Przystąpienie do kursu następuje w momencie uiszczenia opłaty za kurs. Kurs rozpoczyna się po otrzymaniu loginu i hasła do platformy internetowej  www.moodle.wskfit.pl, a kończy się po pozytywnym zaliczeniu testu sprawdzającego.

Certyfikat ukończenia kursu zostaje przesłany Państwu w ciągu 7 dni od ukończenia kursu.

3. Rekrutacja na kurs

  • Zapisanie się na kurs następuje po wypełnieniu elektronicznego formularza zgłoszenia
  • Wymagane dokumenty:

a. skan dokumentu poświadczającego ukończenie szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów,

b. skan dowodu osobistego potwierdzającego tożsamość osoby uczestniczącej w kursie,

należy przesłać je na e- mail: kursy@wskfit.pl.

  • Uiszczenie opłaty za kurs.

4. Cena kursu: Prawo w oświacie

250 zł brutto

Konto do wpłat za kurs:

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki

BGŻ S.A.  09 2030 0045 1110 0000 0217 1870
tytułem: Opłata za kurs: Kurs – Prawo w oświacie,  imię i nazwisko kursanta.


Formularz zgłoszeniowy: