Kurs instruktora Pływania

KURS INSTRUKTORA Pływania – 850 ZŁ + 250 ZŁinstruktor_plywania

Jest to specjalistyczny kurs instruktora, specjalność pływanie
 
ORGANIZATOR: Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki

1. Uprawnienia Kursu instruktora pływania

Kurs instruktorski zakończony jest egzaminem, kursant otrzymuje legitymację instruktorasportu w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu instruktora pływania uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Dodatkowo absolwent otrzymuje CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką wg standardów, pozwalającym na podjęcie legalnej pracy w krajach UE. Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki, są one honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora!

Kurs instruktora pływania przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w klubach rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej nadaje uprawnienia zgodnie z rozporządzeniami:

instruktor_sportuInstruktor sportu: Ministra sportu i turystyki, na podstawie art. 41 ust. 16 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 175, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) w § 14.1.rozporządzenie daje  możliwość wydawania dyplomów trenera i legitymacji instruktora sportu rektorom szkół wyższych na których realizowany jest kierunek wychowania fizycznego.

WSKFiT nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

2. Organizacja kursu instruktora pływania

Część ogólna kursu instruktora (teoria)– 100 godzin lekcyjnych. Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską. Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemny w formie testu). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.moodle.wskfit.pl  Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

Przedmioty realizowane w ramach 100 h  części ogólnej w formie on-line:

1. Anatomia

2. Biomechaika

3. Pedagogika

4. Psychologia

5. Socjologia

6. Biochemia człowieka

7. Teoria i metodyka sportu

8. Teoria treningu sportowego

9. Fizjologia

10. Fizjologia wysiłku

11. Pierwsza pomoc

Część specjalistyczna (teoria i praktyka):

  • Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 80 godzin lekcyjnych. Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.
  • Praktyki instruktorskie – w liczbie 30 h lekcyjnych odbywane są w trakcie kursu w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie sprawozdania z wymaganymi pieczęciami i podpisami. sprawozdanie z praktyk

Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.

3. Rekrutacja na kurs instruktora pływania

  • Zapisać się na kurs – wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia
  • Zebrać wymagane dokumenty:

– kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów – niezbędny wymóg to ukończone 18 lat oraz stosowne wykształcenie (minimum średnie)

oświadczenie o stanie zdrowia

– kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki 
BGŻ SA 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870
tytułem: Instruktor pływania , imię i nazwisko kursanta

– 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

4. Cena Kursu instruktora pływania

  • Część specjalistyczna z pływania 850 zł brutto
  • Część ogólna 250 zł brutto

RAZEM obie części: 1100 zł brutto

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską.

Po zakończeniu kursu następuje egzamin instruktorski. Osoby, które zaliczą egzamin i wpłacają dodatkowo kwotę 150 zł brutto, otrzymują certyfikat w języku angielskim.

 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


Formularz zgłoszeniowy: