Kurs instruktora menedżera sportu

KURS INSTRUKTORA MENEDŻERA SPORTU

ORGANIZATOR: Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki

1. Uprawnienia menadżera sportu 

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie kursant otrzymuje DYPLOM MENEDŻERA SPORTU oraz ZAŚWIADCZENIE potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych wg wzoru z rozporządzenia MEN. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Dodatkowo absolwent otrzymujeCERTYFIKAT MENEDŻERSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką wg standardów, pozwalającym na podjęcie legalnej pracy w krajach UE.

Uprawnienie daje prawne podstawy do prowadzenia klubów, ośrodków sportowych, ośrodków sportu i rekreacji, klubów rekreacyjnych itp. Powyższe uprawnienie jest wymagane w większości organizowanych konkursów na stanowiska kierownicze związane z kulturą fizyczną.

Wszystkie Dyplomy wydaje Rektor Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

2. Struktura kursu menegera sportu

Część ogólna 100 h lekcyjnych – wykłady w formie e-learningu z teorii zarządzania, zarządzania strategicznego, marketingu, organizacji, prawa, ekonomii itp. Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów kierunku zarządzania i marketingu.

Warsztaty (praktyki menedżerskie) 50 h lekcyjnych odbywane w trakcie lub po zakończeniu kursu w dowolnie wybranej organizacji sportowej (Ministerstwo Sportu i Turystyki, PKOL, ogólnopolski związek sportowy, regionalny związek sportowy, gminny lub miejski wydział sportu, ośrodek sportu i rekreacji, klub sportowy). Uczelnia może również skierować kursanta na praktykę do swoich partnerów – związków sportowych, urzędów kultury fizycznej i sportu oraz czołowych firm marketingu sportowego.
Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania Dyplomu Menedżera Sportu jest złożenie wypełnionego dziennika praktyk z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk menedżerskich można pobrać ze strony internetowej www.wskfit.pl, zakładka materiały. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

3. Terminy i miejsce zajęć menagera sportu 

Dokładna lokalizacja i godziny zajęć zostaną podane przed rozpoczęciem kursu.

Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Egzamin pisemny z części ogólnej zaplanowany jest na koniec kursu.

4. Uczestnicy kursu menedżera sportu 

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie(wymagane jest dostarczenie do rozpoczęcia kursu dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe). Kurs jest adresowany w szczególności do kadry kierowniczej i pracowników:

  • ośrodków sportu i rekreacji
  • klubów sportowych, działających w różnych dyscyplinach;
  • stowarzyszeń kultury fizycznej, w tym polskich związków sportowych;
  • nowo powstających organizacji sportu, które mają się zajmować zarządzaniem ligami sportowymi;
  • przedsiębiorstw, które rozważają inwestycje w sport lub są potencjalnymi sponsorami organizacji sportowych;
  • mediów, realizujących transmisje sportowe i w ten sposób uczestniczących w przekazywaniu produktów sportowych kibicom;
  • a także studentów i absolwentów (zwłaszcza uczelni ekonomicznych i wychowania fizycznego), którzy chcą się specjalizować w zarządzaniu i marketingu sportowym.

5. Kadra menedżera sportu 

6. Cena kursu menedżera sportu 

· Cały kurs 1200 zł brutto

v Płatność do rozpoczęcia kursu.

v Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

v Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

v W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, skierowanie na praktyki menadżerskie, materiały do zajęć.

v Po zakończeniu kursu następuje Egzamin MENEDŻERSKI zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje m.in.: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie Dyplomu Menedżera Sportu, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów.

7.1. Warunki zaliczenia kursu menadżerskiego

– aktywna obecność na zajęciach, wykonywanie zadań podczas zajęć

– egzamin menedżerski z części ogólnej i specjalistycznej

– złożenie dokumentacji potwierdzającej zaliczenie 50 godzin praktyk menadżerskich – praktyki można wykonać w dowolnie wybranej organizacji działającej w obszarze kultury fizycznej. Uczelnia może również skierować kursanta na praktykę do swoich partnerów – związków sportowych, urzędów kultury fizycznej i sportu oraz czołowych firm marketingu sportowego.

7.2. Cel i planowany ogólny program kursu menedżerów sportowych

Celem kursu jest profesjonalne doskonalenie kadr w dziedzinie zarządzania szeroko rozumianą kulturą fizyczną poprzez stworzenie warunków dla pogłębienia wiedzy i doskonalenia umiejętności menedżera sportu. Określony cel będzie realizowany poprzez:

– przekazanie nowoczesnej wiedzy na temat kompetencji zarządczych, zakresu i sposobów wykorzystywania uprawnień decyzyjnych oraz doskonalenia umiejętności organizatorskich menedżera;

– dostarczenie wiedzy o współczesnych uwarunkowaniach rozwoju kultury fizycznej i kształtowania umiejętności z zakresu kierowania jednostką organizacyjną działalności marketingowej, a także planowania i organizowania przedsięwzięć sportowo -rekreacyjnych;

– kształtowanie postaw innowacyjnych w procesie rozwijania działalności w wychowaniu fizycznym, sporcie i rekreacji;

– opanowanie skutecznego oddziaływania na podwładnych w celu umiejętnego wykorzystywania ich potencjalnych możliwości.

8. Procedura zgłoszenia Menedżera Sportu

Wpłacić pełną kwotę na konto bankowe:
WSKFiT – kursy instruktorskie

05-800 Pruszków

BGŻ SA 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870
tytułem: MENEDZER, imię i nazwisko kursanta

2. Zapisać się na kurs – wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia

3. Zebrać wymagane dokumenty:

1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

4.Wypełnione i podpisane własnoręcznie podanie o przyjęcie na kurs

 

Dokumenty do pobrania: