Kurs instruktora kulturystyki

KURS INSTRUKTORA KULTURYSTYKI – 850 ZŁ + 250 ZŁ

Jest to specjalistyczny kurs instruktora, specjalność: kulturystyka

ORGANIZATOR: Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki

1. Uprawnienia Kursu instruktora kulturystyki

Kurs instruktorski zakończony jest egzaminem teoretycznym i praktycznym, po zdanym egzaminie kursant otrzymuje legitymację instruktora rekreacji ruchowej w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu instruktora kulturystyki uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Dodatkowo absolwent otrzymujeCERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką wg standardów, pozwalającym na podjęcie legalnej pracy w krajach UE. Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki, są one honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora!

Kurs instruktora kulturystyki przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w klubach rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej nadaje uprawnienia zgodnie z rozporządzeniami:

Instruktor rekreacji ruchowej: Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz. 537). Ten akt prawny uwzględnia pod numerem kodu 3423 grupę zawodów: instruktorzy  rekreacji ruchowej. W grupie tej mieszczą się, między innymi, takie zawody jak: instruktor fitness (kod 342301), instruktor sportów siłowych (342307), instruktor odnowy biologicznej (342304), instruktor rekreacji ruchowej (342305).

WSKFiT nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

2. Organizacja kursu instruktora kulturystyki

• Część ogólna kursu instruktora (teoria)– 100 godzin lekcyjnych. Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską. Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemny w formie testu). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowejwww.moodle.wskfit.pl  Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

Przedmioty realizowane w ramach 100 h  części ogólnej:

1. Anatomia

2. Biomechaika

3. Pedagogika

4. Psychologia

5. Socjologia

6. Biochemia

7. Teoria i metodyka sportu

8. Teoria treningu sportowego

9. Fizjologia

10. Żywienie i odnowa biologiczna

11. Pierwsza pomoc

12. Zarządzanie i marketing

 

  • Część specjalistyczna (teoria i praktyka):
  • Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 80 godzin lekcyjnych. Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.
  • Praktyki instruktorskie – w liczbie 40 h lekcyjnych odbywane są w trakcie kursu w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie sprawozdania z wymaganymi pieczęciami i podpisami. sprawozdanie z praktyk

 

Planowana kadra i program kursu instruktora kulturystyki

Dr Mariusz Hrycyna – wieloletni pracownik uczelni odnoszący duże sukcesy w szkoleniu kadry.

 Planowany ogólny program kursu instruktora kulturystyki

– Przepisy prawne dotyczące Kultury Fizycznej. Zasady BHP i bezpieczeństwa na zajęciach.

– Trening wprowadzający – zasady i sposób prowadzenia.

– Zarys anatomii funkcjonalnej.

– Trening z wykorzystaniem metody kulturystycznej. Zasady i formy prowadzenia.

– Zarys fizjologii ogólnej i wysiłkowej pod kątem treningu kulturystycznego.

– Trening z wykorzystaniem metody ciężko atletycznej. Zasady i formy prowadzenia.

– Zarys biomechaniki pod kątem treningu kulturystycznego.

– Trening z wykorzystaniem metody ekscentrycznej. Zasady i formy prowadzenia.

– Zarys teorii treningu – cykle i okresy treningowe pod kątem treningu kulturystycznego.

– Trening z wykorzystaniem metody mieszanej. Zasady i formy prowadzenia.

– Stretching – metody, zasady stosowania.

– Trening z wykorzystaniem metody zmniejszania obciążeń „Cybergenics”. Zasady i formy prowadzenia.

– Podstawy teoretyczne treningu funkcjonalnego.

– Trening funkcjonalny. Zasady i formy prowadzenia. Metody rozciągania mięśni.

– Zaliczenie końcowe – zaliczenie teorii.

– Zaliczenie końcowe – egzamin praktyczny.

 

Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.

 

3. Rekrutacja na kurs instruktora kulturystyki

  • Zapisać się na kurs – wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia
  • Zebrać wymagane dokumenty:

a.Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

b.Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki

05 – 800 Pruszków
BGŻ SA 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870
tytułem: KULTURYSTYKA, imię i nazwisko kursanta

c.2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

d.Wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie na kurs

e.Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) – np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktorskiej, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej

  • Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć do biura kursów i studiów podyplomowych WSKFiT

4. Cena Kursu instruktora kulturystyki

· Część specjalistyczna z koszykówki 850 zł brutto

· Część ogólna 250 zł brutto

RAZEM obie części: 1100 zł brutto

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską.

Po zakończeniu kursu następuje egzamin instruktorski. Osoby, które zaliczą egzamin i wpłacają dodatkowo kwotę 150 zł brutto, otrzymują certyfikat w języku angielskim.

Dokumenty do pobrania:


Formularz zgłoszeniowy: