Kurs instruktora kolarstwa

KURS INSTRUKTORA KOLARSTWA – 1400 ZŁ

Jest to specjalistyczny kurs instruktora, specjalność kolarstwo

ORGANIZATORZY: Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki i Polski Związek Kolarski

1. Uprawnienia Kursu instruktora kolarstwa

Kurs instruktorski zakończony jest egzaminem, kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu instruktora kolarstwa uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z UKOŃCZENIA KURSU NA STOPIEŃ ,,INSTRUKTOR KOLARSTWA” PZKOL

  1. Może samodzielnie prowadzenie grup treningowych w klubach sportowych.
  2. Może samodzielne prowadzić szkółkę kolarską.
  3. Może samodzielnie prowadzić zajęcia treningowe w Kadrach Wojewódzkich ,,Młodzików” i ,,Juniorów młodszych” pod nadzorem trenera koordynatora.

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej nadaje uprawnienia zgodnie z rozporządzeniami:

Instruktor sportu: Ministra sportu i turystyki, na podstawie art. 41 ust. 16 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 175, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) w § 14.1.rozporządzenie daje  możliwość wydawania dyplomów trenera i legitymacji instruktora sportu rektorom szkół wyższych na których realizowany jest kierunek wychowania fizycznego.

2. Organizacja kursu instruktora kolarstwa

  • Część ogólna kursu instruktora (teoria) – 100 godzin lekcyjnych. Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską. Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemny w formie testu). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.moodle.wskfit.pl  Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

Przedmioty realizowane w ramach 100 h  części ogólnej:

1. Anatomia

2. Biomechaika

3. Pedagogika

4. Psychologia

5. Socjologia

6. Biochemia

7. Teoria i metodyka sportu

8. Teoria treningu sportowego

9. Fizjologia

10. Żywienie i odnowa biologiczna

11. Pierwsza pomoc

12. Zarządzanie i marketing

  • Część specjalistyczna (teoria i praktyka):
  • Ćwiczenia, wykłady, warsztaty. Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.
  • Praktyki instruktorskie – w liczbie 40 h lekcyjnych odbywane są w trakcie kursu w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie sprawozdania z wymaganymi pieczęciami i podpisami. sprawozdanie z praktyk

3. Rekrutacja na kurs instruktora kolarstwa

  • Zapisać się na kurs – wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia
  • Zebrać wymagane dokumenty:

– kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów – niezbędny wymóg to ukończone 18 lat oraz stosowne wykształcenie (minimum średnie)

oświadczenie o stanie zdrowia

– kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki 
BGŻ SA 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870
tytułem: KOLARSTWO, imię i nazwisko kursanta

– 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

4. Cena Kursu instruktora kolarstwa 1400 zł brutto

Dokumenty do pobrania:

Sprawozdanie z praktyk

 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


Formularz zgłoszeniowy: