kierunki studiów

Wstęp wolny – bez egzaminów wstępnych !

Zjazdy w soboty i niedziele co dwa tygodnie !

Kandydaci uzupełniający dokumenty oraz osoby zainteresowane przyjęciem na studia niestacjonarne w roku akademickim 2021/2022 prosimy o kontakt z dziekanatem WSKFiT w godzinach pracy dziekanatu.


E-Sport

Studia I stopnia – licencjackie  


Studia e-sport to propozycja edukacyjna nieistniejąca dotychczas na poziomie studiów licencjackich w Polsce. Studia powstały w wyniku kooperacji z organizacjami e-sportowymi zgłaszającymi zapotrzebowanie na ich powstanie, oraz uczestniczącymi w merytorycznych konsultacjach dotyczących ich zawartości programowej. Organizacje Devils.one oraz Kinguin dostarczyły profesjonalną kadrę prowadzącą zajęcia specjalizacyjne z zakresu e-sportu oraz zajęcia fakultatywne. W skład specjalistycznej kadry dydaktycznej wchodzą zawodnicy, trenerzy, osoby aktywnie tworzące  branżę e-sportową w Polsce, prawnicy, organizatorzy eventów e-sportowych. Na ich zajęciach studenci uczą się jak ze swojej pasji do gier uczynić atrakcyjny zawód jednocześnie dostarczający przyjemności i emocji. Zajęcia specjalizacyjne to m.in.:

 • Społeczno-prawne problemy działalności e-sportowej,
 • Psychologia e-sportu,
 • Finansowe aspekty prowadzenia drużyny e-sportowej,
 • Ryzyka i nieuczciwe praktyki związane z zakłócaniem rywalizacji i współzawodnictwa w e-sporcie,
 • Prawo w Internecie a e-sport,
 • Teoria sportu a ekosystem e-sportu,
 • Marketing i komunikacja w e-sporcie,
 • Budowanie modeli biznesowych w e-sporcie,
 • Analiza statystyczna wydarzeń e-sportowych,
 • Zarządzanie organizacją e-sportową,
 • Metody szkoleniowe i treningowe w e-sporcie,
 • Zarządzanie projektami e-sportowymi z uwzględnieniem środowiska cyfrowego,
 • Tworzenie treści cyfrowych w e-sporcie.

Zajęcia fakultatywne to treningi e-sportowe, gra w uczelnianej drużynie w ramach rozgrywek akademickich, zajęcia warsztatowe kształcące praktyczne kompetencje z zakresu e-sportu (zawodnicze, trenerskie, menadżerskie).


Absolwenci uzyskają możliwość zdobycia wiedzy o strukturach organizacji e-sportowych i o sposobie zarządzania nimi. Zdobyta wiedza praktyczna pozwoli słuchaczom brać czynny udział w tworzeniu i zarządzaniu m.in. drużynami e-sportowymi, eventami w sektorze, ale również będą oni kompetentni do zarządzania działami e-sportowymi w przedsiębiorstwach spoza branży, które potrzebują pracowników z wiedzą o funkcjonowaniu sportu elektronicznego.

Kierunek kształci nie tylko przyszłych pracowników podmiotów bezpośrednio związanych z e-sportem, ale również specjalistów pracujących po stronie klientów będących pośrednio odbiorcami e-sportowej rywalizacji. Kierunek ma transferować wiedzę nabytą przez specjalistów z segmentu sportu elektronicznego na zewnątrz, przy jednoczesnym inkorporowaniu know-how innych branż.

Studenci poznają różne struktury organizacyjne powszechnie spotykane w e-sporcie, sporcie oraz szeroko pojętej branży rozrywkowej. Poznają czynniki, które przyczyniają się do sukcesu przedsiębiorstw w e-sporcie, w tym branding, zarządzanie projektami, pozycjonowanie, infrastruktura i źródła finansowania. Zdobędą interdyscyplinarną wiedzę praktyczną, którą uzyskają od ekspertów ze świata e-sportu, sportu, prawa, finansów i mediów.


Po ukończeniu studiów, absolwent będzie mógł m.in.:

 • Zdobyć atrakcyjne zatrudnienie na e-sportowym rynku pracy.
 • Współtworzyć przyszłości polskiego e-sportu. Będzie nie tylko bacznym obserwatorem zmian w sektorze, ale będzie miał realny wpływ na ich kształt.
 • Uczestniczyć w procesie wymiany informacji, zasobów, wzajemnego poparcia i możliwości w e-sportowym ekosystemie, dzięki korzystnej sieci wzajemnych kontaktów nawiązanych w toku studiów (networking).

Studia e-sportowe zawierają także obszerny moduł kierunkowy z zakresu zarządzania, który pozwala zdobyć wykształcenie poparte kompleksową wiedzą z dziedziny zarządzania organizacją w tym e-organizacją. Absolwenci kierunku tworzą wykwalifikowaną kadrę menedżerską potrzebną we współczesnym biznesie. Mają wszechstronną wiedzę oraz umiejętności niezbędne do zarządzania projektami, zespołami, przedsiębiorstwami. Dzięki dużej ilości zajęć praktycznych, absolwent zarządzania jest w stanie podjąć pracę na stanowisku kierowniczym w każdej branży.

Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu licencjata. W procesie kształcenia  studenci nabywają praktycznych umiejętności funkcjonowania w organizacji, niezależnie od wielkości i rodzaju działalności. Są przygotowywani do wykorzystywania metod nowoczesnego zarządzania, narzędzi ilościowych, technologii informatycznych na różnych szczeblach procesu zarządzania. Ukończenie studiów na kierunku Zarządzanie stwarza perspektywy zatrudnienia we wszystkich działach gospodarki, a jego absolwenci posiądą umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania typowych problemów związanych z gospodarowaniem zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi, informacyjnymi, zarządzania procesami, a także umiejętności pracy w zespole.


Absolwent studiów otrzymuje dwa dyplomy:

Z zakresu zarządzania – jest to dyplom kierunkowy pozwalający podjąć pracę w każdym dziale gospodarki.

Z zarządzania e-sportem – dyplom specjalizacyjny otwierający możliwości pracy w branży e-sportowej w charakterze menadżera, trenera, zawodnika.


Absolwent uzyskuje w trakcie studiów legitymację instruktora e-sportu.


wychowanie fizyczne

Studia I stopnia – licencjackie  


Studia są dedykowane dla wszystkich pasjonatów aktywności fizycznej oraz sportu, a także osób, które cenią zdrowy tryb życia. Specjalizacja jest skierowana dla osób, które swoją przyszłość wiążą z zawodem trenera, instruktora lub menedżera sportu. Wybierający ją studenci otrzymają również uprawnienia niezbędne do wykonywania zawodu opiekuna medycznego. Otrzymają także dyplom trenera II stopnia wybranej przez siebie dyscypliny sportowej.

W trakcie zajęć studenci zdobędą wiedzę fizjologiczną, biochemiczną, biologiczną, pedagogiczną, psychologiczną oraz anatomiczną. Na zajęciach omawiane będą procesy wychowawcze, rozwojowe oraz socjalizacyjne. Dzięki temu studenci opanują metodyczne oraz dydaktyczne umiejętności niezbędne podczas pracy z młodzieżą oraz osobami z niepełnosprawnością.

Po ich ukończeniu absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich (II stopnia).

Absolwent tych studiów otrzymuje kwalifikacje nauczycielskie  (przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne)


Realizujemy specjalizację trenerską do wyboru:

 • trenera piłki nożnej,
 • trenera kolarstwa,
 • trenera personalnego,
 • menedżera sportu.
Absolwent otrzymuje uprawnienia:
 • dyplom ukończenia WSKFiT i tytuł licencjata,
 • dyplom trenera II klasy wybranej dyscypliny sportu,
 • fakultatywnie świadectwo ukończenia szkoły policealnej w zawodzie opiekun medyczny.

Zajęcia specjalistyczne:

 • 80 godzin zajęć z wybranej specjalizacji trenerskiej
 • praktyka trenerska
 • zajęcia specjalistyczne w ramach specjalizacji opiekun medyczny

Studenci tego kierunku zdobywają dodatkowo różne uprawnienia instruktorskie:

 • survivalu, (po odbytym obozie)
 • samoobrony,
 • ratownictwa wodnego, (po odbytym obozie)
 • wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży, (po odbytym obozie)
 • kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży, (po odbytym obozie)
 • fitness
 • kulturystyka
 • lekkoatletyka
 • piłka ręczna
 • piłka nożna
 • koszykówka
 • piłka siatkowa
 • pływanie

Szkolenia kończą się wydaniem legitymacji instruktora sportu.


Możliwość zatrudnienia:

 • szkoły podstawowe,
 • placówki dydaktyczno – wychowawcze,
 • ośrodki sportu i rekreacji ruchowej,
 • kluby i stowarzyszenia sportowe,
 • instruktor w zakresie wybranej dyscypliny,
 • fundacje i organizacje społeczne,
 • administracja rządowa i samorządowa

Tabela opłat dla studentów I stopnia (licencjackich) WF

  opłata rekrutacyjna czesne za semestr na studiach niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 85 zł 2 100 zł
Wariant drugi – ratalny 85 zł 480 zł (1 z 5 rat)

Studia II stopnia – magisterskie  


Pierwsze w Polsce półtoraroczne studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne !!!

Wybierając kierunek wychowanie fizyczne kandydat ma do wyboru półtoraroczne wyższe zawodowe studia stacjonarne, a także półtoraroczne wyższe zawodowe studia niestacjonarne.

Absolwent studiów II stopnia otrzyma przygotowanie do pracy zawodowej w szkołach na wszystkich poziomach edukacji, w instytucjach kutury fizycznej, administracji samorządowej i państwowej, organizacjach społecznych, instytutach naukowo – badawczych oraz instytucjach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej. Absolwent jest także przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwent tych studiów otrzymuje kwalifikacje nauczycielskie (przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne)


Absolwent uzyskuje uprawnienia:
 • dyplom magistra wychowania fizycznego

Gwarantujemy:

 • trzy semestry nauki !   
 • zjazdy w soboty i niedziele co dwa tygodnie !
 • stałe czesne przez cały okres studiów !

Wybrane przedmioty realizowane przez półtora roku studiów magisterskich:

 • Sporty indywidualne: tenis, tenis stołowy, pływanie, la terenowa, samoobrona, wrotkarstwo, kolarstwo, łyżwiarstwo
 • Przedmiot do wyboru: Sport osób niepełnosprawnych, Wychowanie fizyczne specjalne
 • Przedmiot do wyboru: Medycyna sportu, Higiena i profilaktyka w wf i sporcie
 • Przedmioty humanistyczne do wyboru: Filozofia, Socjologia
 • Sportowe gry zespołowe do wyboru: Siatkówka plażowa, Polskie gry drużynowe, piłka nożna (5-osobowa), rugby, unihokej
 • Przedmiot do wyboru: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Zarządzanie kryzysowe
 • Przedmiot do wyboru: Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Bezpieczeństwo imprez masowych

Absolwenci otrzymują uprawnienia:

 • do pracy w szkołach wszystkich typów
 • do pracy w instytucjach oświatowych i w instytucjach związanych z kulturą fizyczną

administracja

Studia I stopnia – licencjackie 


Podstawowym celem kształcenia na kierunku administracja jest przygotowanie absolwenta do pełnienia funkcji wykonawczych i menedżerskich w szeroko rozumianej administracji, studiowanie na tym kierunku przygotowuje przyszłych absolwentów do prawidłowego, sprawnego zarządzania i wykonywania zadań związanych z pracą w instytucjach państwowych oraz na stanowiskach w firmach prywatnych.

Absolwenci tego kierunku są wszechstronnie wykształceni, otrzymują prawno-administracyjne oraz społeczno-ekonomiczne wykształcenie, uzupełnione humanistyczną wiedzą ogólną, posiadają kompetencje do pracy w różnych instytucjach i podmiotach gospodarczych (m.in. w urzędach wojewódzkich, powiatowych, gminnych, przedsiębiorstwach i spółkach, organizacjach pozarządowych, firmach ubezpieczeniowych, firmach turystycznych, urzędach i agencjach celnych, urzędach skarbowych, straży granicznej i policji).

 • Absolwent uzyskuje tytuł licencjata.

Zajęcia na studiach  odbywają się w soboty i niedziele.

Przykładowe miejsca pracy naszych absolwentów:

 • kancelarie prawne
 • banki
 • Policja
 • Straż Graniczna
 • Straż Gminna (Miejska)
 • biura projektowe
 • instytucje Unii Europejskiej
 • instytucje administracji rządowej i samorządowej

Staramy się, aby każdy studiujący administrację  studiował w przyjaznej atmosferze, zdobył specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania, wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji oraz finansach publicznych oraz podstawową wiedzę ekonomiczną.

Naszym celem jest aby student przyswoił sobie znajomość metod nowoczesnej organizacji pracy administracyjnej i umiejętność zastosowania ich w praktyce, znajomość nowoczesnych technik negocjacji i mediacji oraz metod kontroli  i zasad postępowania  podczas kontroli zewnętrznych a także by zdobył doskonałe  kwalifikacje niezbędne na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.

Wybrane przedmioty  podstawowe:

 • Historia administracji
 • Podstawy prawoznawstwa
 • Nauka o administracji
 • Konstytucyjny system organów państwa
 • Prawo administracyjne
 • Postępowanie administracyjne
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Makro- i mikroekonomia
 • Publiczne prawo gospodarcze

Wybrane przedmioty  kierunkowe:

 • Prawo cywilne z umowami w administracji
 • Prawo pracy i prawo urzędnicze
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Podstawy statystyki z demografią
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo karne i prawo wykroczeń
 • Organizacja usług opiekuńczych
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Techniki negocjacji i mediacji w administracji
 • Ustrój samorządu terytorialnego

Wysoka jakość programu studiów w zakresie administracji oraz dobra organizacja procesu dydaktycznego została potwierdzona pozytywną oceną Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Program nauczania oparto na oryginalnym, zrównoważonym połączeniu kilku dziedzin   wiedzy – administracji publicznej, nauk prawnych, zarządzania, wiedzy psychospołecznej – oraz znajomości języków obcych. Dzięki temu kształcimy nowoczesnych specjalistów administracji, którzy rozumieją również zasady działania biznesu.

Wykładowcy, to naukowcy i praktycy, a wśród nich byli członkowie władz państwowych i samorządowych, badacze skutków reform administracyjnych.


Tabela opłat dla studentów I stopnia (licencjackich)

  opłata rekrutacyjna czesne za semestr na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 85 zł 1 900 zł
Wariant drugi – ratalny 85 zł 400 zł (1 z 5 rat)

Studia II stopnia – magisterskie 


Absolwent uzyskuje kwalifikacje drugiego stopnia z tytułem zawodowym magistra, potwierdzony odpowiednim dyplomem.

Studia magisterskie trwają 3 semestry, co jest atrakcyjną i unikalną ofertą.              

Absolwent po ukończeniu studiów będzie posiadał wszechstronne i poszerzone, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę, umiejętności i kompetencje przygotowujące go do pracy urzędniczej w administracji rządowej, samorządowej oraz w instytucjach niepublicznych, a także w zależności od wybranej specjalności, wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu: administrowania usługami publicznymi w celu skutecznego podnoszenia ich jakości, z zakresu funkcjonowania samorządów terytorialnych i strategicznego zarządzania w tym obszarze oraz z zakresu zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym w sektorze administracji.

Zdobyta wiedza umożliwi absolwentowi zrozumienie i interpretację rzeczywistości prawnej i ekonomiczno-administracyjnej a także mechanizmów funkcjonowania współczesnej gospodarki, ułatwi także praktyczne wykorzystywanie informacji dostępnych w sektorze administracji i umiejętne ich przetwarzanie.

Absolwent będzie przygotowany do samodzielnego opracowywania projektów z zakresu swojej specjalności, do pozyskiwania i wykorzystywania zasobów finansowych, ludzkich i materialnych przy pomocy sektora publicznego i prywatnego, obsługi klientów w obszarze tych sektorów oraz świadczenia usług doradczych. Będzie posiadał pogłębioną umiejętność tworzenia różnych prac pisemnych w języku polskim i obcym (kongresowym) z zakresu nauki o administracji i dyscyplin pokrewnych oraz przygotowania prezentacji multimedialnej. Absolwent będzie przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania wiedzy i umiejętności oraz do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

Uzyskana podczas studiów wiedza, nabyte umiejętności i kompetencje będą odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy. Absolwent będzie mógł znaleźć pracę w korporacjach, małych i średnich przedsiębiorstwach działających w różnorodnych sektorach gospodarki, jak i otworzyć indywidualną działalność gospodarczą.

Absolwenci kierunku Administracja w WSKFiT są doskonale przygotowani do pracy w strukturach administracji samorządowej, państwowej i międzynarodowej, a także w administracji przedsiębiorstw prywatnych. Zdobyte wiedza i doświadczenie pozwalają na obejmowanie stanowisk średniego i wyższego szczebla, kierowania zespołami ludzi, a także zarządzania całymi pionami administracyjnymi.


Studenci mają do wyboru jedną z trzech specjalizacji:

 • Administracja usług publicznych
 • Samorząd terytorialny
 • Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego

Uzupełnieniem pozyskanej podczas zajęć wiedzy są obowiązkowe praktyki zawodowe, w wybranej przez studenta firmie lub instytucji współpracującej w tym zakresie z WSKFiT.


zarządzanie

Studia I stopnia – licencjackie 


Zarządzanie to kierunek adresowany do młodzieży i dorosłych.

Kształcenie odbywa się w różnorodnych, dostosowanych do potrzeb studentów formach (wykłady, seminaria, ćwiczenia, zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe), zarówno w siedzibie uczelni jak i on-line, w oparciu o kadrę specjalistów posiadających doświadczenia praktyczne w prowadzeniu własnych, małych firm, firm rodzinnych jak i dużych zakładów pracy. Kształcenie na kierunku Zarządzanie daje podstawę do zapewnienia wszechstronnej edukacji zawodowej, umożliwiającej zdobycie wysokich kompetencji i  profesjonalizmu w działaniu praktycznym, co stanowi atrybut podczas zatrudniania na rynku lokalnym, w kraju i za granicą.

Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu licencjata.

Student zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o zarządzaniu, nauk ekonomicznych oraz dyscyplin pokrewnych (np. prawo).

Wybrane przedmioty realizowane w toku studiów:

 • Podstawy zarządzania
 • Nauki o organizacji
 • Finanse
 • Zarządzanie projektami
 • Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Gospodarka finansowa i zarządzanie kosztami
 • E-przedsiębiorstwo

W procesie kształcenia student zdobywa umiejętności funkcjonowania w organizacji, niezależnie od wielkości i rodzaju działalności.

Pracodawcy coraz częściej przy wyborze pracownika zwracają uwagę nie tylko na wiedzę i      wykształcenie, umiejętności i doświadczenie, ale przede wszystkim na cechy  osobowościowe i psychospołeczne. Coraz ważniejsze jest więc umiejętność wczuwania się w  sytuację  drugiego  człowieka czyli empatia,  umiejętność nawiązywania kontaktów to jest komunikatywność a także uczciwość i lojalność. Oznacza to, że oprócz rzetelnej wiedzy merytorycznej, twardych umiejętności branżowych, niezwykle ważne są kompetencje społeczne, umiejętność pracy w grupie oraz identyfikacja z miejscem zatrudnienia. W programie studiów na te kompetencje miękkie kładziemy szczególny nacisk.

Kierunek zarządzanie pozwala zdobyć kompleksową wiedzę z dziedziny zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi a jego absolwenci tworzą wykwalifikowaną kadrę menedżerską potrzebną we współczesnym biznesie.

Ukończenie studiów stwarza perspektywy zatrudnienia we wszystkich działach gospodarki, a jego absolwenci posiadają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania typowych problemów związanych z gospodarowaniem zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi oraz zarządzania procesami.

Studia rozwijają kompetencje umożliwiające absolwentom podjęcie pracy zawodowej w charakterze specjalisty, menedżera, kierownika w organizacjach każdego typu, w tym w przedsiębiorstwach, jednostkach administracji publicznej różnych szczebli, organizacjach non profit lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej.


Tabela opłat dla studentów I stopnia (licencjackich)

  opłata rekrutacyjna czesne za semestr na studiach niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 85 zł 1 900 zł
Wariant drugi – ratalny 85 zł 400 zł (1 z 5 rat)