Kierownik wycieczek i obozów wędrownych

Kurs kierowników wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 100 zł w formie on-line

ORGANIZATORZY: Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki

Kurs jest skierowany do absolwentów i studentów studiów dziennych i zaocznych WSKFiT.

1. Opis kursu

Celem kursu jest przygotowanie kadry wychowawczej i kierowniczej do prowadzenia różnych form krajoznawstwa i turystyki organizo­wanej w ramach zajęć lekcyjnych oraz uprawnień do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży:

1)  wycieczki przedmiotowe,
2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne,
3) imprezy krajoznawcze-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje,
4) imprezy turystyki kwalifikowanej obozy wędrowne i rajdy,
5) imprezy wyjazdowe, w tym zagraniczne.

Kurs skierowany jest do nauczycieli i studentów.

  • nauczyciele posiadający 3-letni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub
  • osoby, które ukończyły kurs wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, posiadają minimum wykształcenie średnie oraz 3-letni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej

2. Organizacja kursu

Program kursu:

  • podstawy prawne organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży
  • organizacja i planowanie pracy w placówce wypoczynku
  • organizacja pracy kierownika z kadrą pedagogiczną i administracyjno-obsługową
  • bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówki wypoczynku
  • prowadzenie dokumentacji placówki wypoczynku

Przystąpienie do kursu następuje w momencie uiszczenia opłaty za kurs. Kurs rozpoczyna się po otrzymaniu loginu i hasła do platformy internetowej  www.moodle.wskfit.pl, a kończy się po pozytywnym zaliczeniu testu sprawdzającego.

Certyfikat ukończenia kursu zostaje przesłany Państwu w ciągu 7 dni od ukończenia kursu.

3. Rekrutacja na kurs

  • Zapisanie się na kurs następuje po wypełnieniu elektronicznego formularza zgłoszenia
  • Wymagane dokumenty:

a. skan dokumentu poświadczającego ukończenie szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów,

b. skan dowodu osobistego potwierdzającego tożsamość osoby uczestniczącej w kursie,

należy przesłać je na e- mail: kursy@wskfit.pl.

  • Uiszczenie opłaty za kurs.

4. Cena kursu: Kurs kierowników wycieczek i obozów wędrownych

100 zł brutto

Konto do wpłat za kurs:

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki BGŻ S.A.  09 2030 0045 1110 0000 0217 1870

tytułem: Opłata za kurs: Kurs kierowników wycieczek i obozów wędrownych,  imię i nazwisko kursanta.


Formularz zgłoszeniowy: