Edukacja zdrowotna online

Studia podyplomowe przez internet – Edukacja zdrowotna

  • Charakterystyka

Słuchaczami mogą być absolwenci wyższych uczelni posiadający przygotowanie pedagogiczne. Studia dają umiejętności prowadzenia zajęć z edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w szkole na każdym etapie edukacyjnym. Umożliwiają zdobycie podstawowych kwalifikacji kształtowania nawyków zdrowego stylu życia wśród uczniów. W trakcie studiów słuchacz nie tylko nabywa umiejętności metodycznych i organizacyjnych dotyczących realizacji edukacji zdrowotnej, ale również przekazywane są mu podstawy wiedzy medycznej. Treści programowe dają możliwość zrozumienia, że edukacja zdrowotna jest procesem, który trwa przez całe życie i kształtuje odpowiedzialność społeczną od najmłodszych lat.

  • Struktura

Studia realizowanie są w dwóch semestrach w wymiarze 367 godzin. Prowadzone są zarówno metodami tradycyjnymi, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 47% zajęć prowadzonych jest w formie e-learningowej na platformie edukacyjnej WSKFiT moodle.wskfit.pl  Pozostałe 53% zajęć odbywa się w formie zjazdów stacjonarnych organizowanych weekendowo.

  • Program

Przedmioty realizowanie w formie on-line: anatomii, psychologii, pedagogiki, socjologii, ekologii, higieny i biomedycznego modelu zdrowia, zasad żywienia, chorób cywilizacyjnych, zdrowia publicznego i polityki zdrowotnej, organizacji i realizacji edukacji zdrowotnej w szkole, fizjologii człowieka (wykład), podstaw patofizjologii i diagnostyki chorób (wykład), podstawowe zagrożenia zdrowotne życia społecznego (wykład), zdrowy styl życia i promocja zdrowia (wykład), wybrane zagadnienia z metodyki edukacji zdrowotnej (wykład).

Przedmioty realizowanie w formie zjazdów stacjonarnych (trzy zjazdy w semestrze):  przygotowanie do egzaminu dyplomowego, fizjologii człowieka (ćwiczenia), podstaw patofizjologii i diagnostyki chorób (ćwiczenia), podstawowe zagrożenia zdrowotne życia społecznego (ćwiczenia), zdrowy styl życia i promocja zdrowia (ćwiczenia), wybrane zagadnienia z metodyki edukacji zdrowotnej (ćwiczenia).

Program obejmuje praktykę w wymiarze 60 godz.

Kierownik studiów: dr Alicja Gorący

Osoba kontaktowa: Justyna Mazurek

Termin zgłoszeń: rekrutacja ciągła ( decyduje kolejność zgłoszeń kompletu dokumentów)

Czas trwania: 2 semestry (trzy zjazdy w semestrze)

Data rozpoczęcia: 05 listopad 2016 , zakończenie: 14 maj 2017


Słuchacze semestru studiów podyplomowych on-line 2016/2017

Organizacja studiów podyplomowych – Edukacja zdrowotna


Koszty uczestnictwa: 3.000 zł ( całość ), płatne w ratach po 1 000 zł /do: 05 listopada, 21 stycznia, 13 maja – dowód wpłaty uczestnicy przedstawiają w pierwszym dniu sesji.

Wymagane dokumenty :

  • dyplomu ukończenia studiów, poświadczona kopia miejscu ,
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza sportowego lub lekarza medycyny pracy ,
  • 2 fotografie ( format legitymacyjny )
  • kopia dowodu osobistego poświadczona na miejscu ,
  • dowód wpłaty (po złożeniu dokumentów ).

nr konta Bankowego :
WSKFIT Pruszków
BGŻ SA : 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870

Z dopiskiem : Studia podyplomowe – Edukacja zdrowotna

Komplet Dokumentów należy dostarczyć do DZIEKANATU WSKFiT

Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


Słuchacze studiów podyplomowych – praktyka pedagogiczna 60 godz.

Uwaga!

Słuchacze studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Kultury fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie

Rada Szkoły działając w oparciu o art. 166, ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. z dnia 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz § 8, ust. 14 Statutu Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie określiła w Uchwale nr 12 z dnia 10 lipca 2014 roku warunki zwalniania słuchaczy studiów podyplomowych z obowiązku odbycia praktyki zawodowej.

Warunki zwalniania z praktyki dotyczą wszystkich słuchaczy studiów podyplomowych od roku akademickiego 2014/2015.

•     pobierz zasady zwalniania z praktyk słuchaczy studiów podyplomowych


UWAGA!

SŁUCHACZE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Słuchacze, którzy chcieliby podejść do egzaminu końcowego w wyżej wymienionym terminie zobowiązani są do złożenia w Dziekanacie dokumentacji wynikającej z toku studiów:

1.  Indeks wraz z kartą okresowych osiągnięć słuchacza, z uzupełnionymi wpisami.

2. Pracę końcową w 3 egzemplarzach oprawionych ( niebindowanych) oraz w zapisie elektronicznym na płycie CD.

3.Kazdy egzemplarz pracy końcowej powinien być zaakceptowany przez promotora i podpisany przez autora pracy.

4. Przed obroną pracy końcowej należy złożyć kartę obiegową ( wcześniej do pobrania w Dziekanacie) oraz wnieść opłatę za obronę pracy końcowej 250 zł zgodnie z Umową o kształceniu.

W celu uzyskania możliwości szybkiego kontaktu z Państwem prosimy o wpisanie w kartę obiegową aktualnego numeru telefonu.

Zasady redakcyjne prac końcowych

Układ strony tytułowej pracy końcowej


DZIEKANAT WSKFiT:

ul. Andrzeja 1
05 – 800 Pruszków
w godz. pracy dziekanatu

tel. 22 759 55 29  ; dziekanat@wskfit.pl


Formularz zgłoszeniowy: