Edukacja dla bezpieczeństwa

Studia podyplomowe przez internet – Edukacja dla bezpieczeństwa

studia podyplomowe edb on-line

Studia trzysemestralne (trzy zjazdy w semestrze) !!!

Szanowni Państwo!

Zachęcamy Państwa do studiowania na kierunku Edukacja dla bezpieczeństwa w wygodnej formie on- line. Nauka przez internet pozwala uzyskać kwalifikacje zawodowe bez wychodzenia z domu.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela studia trwają trzy semestry.

 • Charakterystyka

Studia przygotowują do prowadzenia zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa, umożliwiają zdobycie kwalifikacji podyplomowych.  Słuchaczami mogą być  absolwenci wyższych uczelni. Głównym celem programu studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne dla uświadamiania im zagrożeń występujących we współczesnym świecie i na ich bazie wykształcenie  odpowiednich  nawyków do podejmowania działań o charakterze prewencyjnym, pozwalających unikać lub niwelować zagrożenia mające zasięg zarówno jednostkowy, jak i globalny.

 • Struktura

Studia realizowanie są w trzech semestrach w wymiarze ponad 400 godzin. Prowadzone są zarówno metodami tradycyjnymi, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Do realizacji zajęć w formie e-learningowej wykorzystywana jest platforma edukacyjna WSKFiT moodle.wskfit.pl, pozostałe zajęcia odbywają się w formie zjazdów stacjonarnych organizowanych weekendowo.

 • Program

W toku studiów realizowane są różne formy dydaktyczne: wykłady, konwersatoria, seminaria, zajęcia w grupach, konsultacje oraz warsztaty problemowe. Mają one na celu opanowanie przez słuchaczy praktycznych umiejętności w zakresie tematycznym studiów. W realizacji programu studiów istotne jest także samokształcenie poza zajęciami planowymi.

Plan studiów:
Grupa przedmiotów ogólnych: nauka o państwie i prawie, podstawy strategii  bezpieczeństwa,
Grupa przedmiotów podstawowych: administracja wymiaru sprawiedliwości, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo społeczności lokalnych, zarządzanie kryzysowe, psychospołeczne  aspekty sytuacji  zagrożeń.
Grupa przedmiotów kierunkowych: zagrożenia czasu pokoju i wojny, bezpieczeństwo biznesu, podstawy zwalczania terroryzmu, Patologie i przestępczość nieletnich, kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa, ochrona osób, mienia, obszarów i bezpieczeństwo imprez masowych, kryminalistyka i kryminologia, ratownictwo i pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, zasady i metody ochrony osobistej.

Studia kończą się egzaminem końcowym.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze otrzymują świadectwa zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. (Poz. 1791).

Kontakt: tel. 22 759 55 30  ; podyplomowe@wskfit.pl

Termin zgłoszeń: rekrutacja ciągła ( decyduje kolejność zgłoszeń kompletu dokumentów)

Czas trwania: 3 semestry (trzy zjazdy w semestrze)

Data rozpoczęcia: październik 2021 r.

Koszt studiów to 2700 złotych, stwarzamy możliwość opłat ratalnych 950 zł opłata semestralna oraz zwalniamy Państwa z opłaty wpisowej 0 zł i rekrutacyjnej 0 zł.


Wymagane dokumenty :

 • podanie do Dziekana Wydziału,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dyplom ukończenia studiów, (kopia poświadczona na miejscu)
 • deklaracja wariantu płatności
 • umowa o kształcenie,
 • 2 fotografie ( format legitymacyjny )
 • oświadczenie o ubezpieczeniu NW,
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 • kopia dowodu osobistego poświadczona na miejscu ,
 • dowód wpłaty (po złożeniu dokumentów ).

nr konta Bankowego :
WSKFIT Pruszków
BGŻ SA : 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870

Z dopiskiem : Studia podyplomowe – Edukacja dla bezpieczeństwa

Komplet Dokumentów należy dostarczyć do DZIEKANATU WSKFiT

 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


DZIEKANAT WSKFiT:

ul. Andrzeja 1
05 – 800 Pruszków
w godz. pracy dziekanatu

tel. 22 759 55 30  ; podyplomowe@wskfit.pl