Pytania i odpowiedzi

W JAKIEJ FORMIE PROWADZONE SĄ STUDIA W WSKFIT?
WSKFIT prowadzi studia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

CZY UCZELNIA WYDAJE SKIEROWANIE DO LEKARZA?
W punkcie rekrutacyjnym przy składaniu dokumentów jest wydawane skierowanie do lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych.

CZY I KIEDY UCZELNIA WYSTAWIA ZAŚWIADCZENIA ( DO ZUS-u, BANKU , PRACY) ŻE JEST SIĘ STUDENTEM?
Tak, wystawiamy po immatrykulacji i złożeniu ślubowania . Jednakże, w trakcie rekrutacji kandydat może otrzymać stosowne zaświadczenie o złożeniu wszystkich dokumentów oraz wniesieniu opłat za studia. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie na studia jest „Decyzja o przyjęciu”

KIEDY I JAKIE OPŁATY ZWRACA UCZELNIA JEŻELI ZREZYGNUJĘ Z UBIEGANIA SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA?
W momencie wycofania dokumentów, a przed otrzymaniem decyzji o przyjęciu na studia, Uczelnia zwraca czesne. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

NA JAKICH KIERUNKACH MOŻNA STUDIOWAĆ W WSKFIT?
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej prowadzi studia na kierunkach: wychowanie fizyczne o specjalności nauczanie wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej,  turystyka i rekreacja o specjalności turystyka oraz administracja.

JAKICH JĘZYKÓW OBCYCH MOŻNA SIĘ UCZYĆ , CZY MOŻNA ROZPOCZĄĆ NAUKĘ OD PODSTAW?
Na kierunku wychowanie fizyczne jak i turystyka i rekreacja prowadzony jest lektorat z języka angielskiego. Istnieje możliwość nauki od podstaw.

CZY W CZASIE STUDIÓW ODBYWAJĄ SIĘ OBOZY SZKOLENIOWE, CZY SĄ OBOWIĄZKOWE DLA WSZYSTKICH KIERUNÓW I TRYBÓW NAUCZANIA, CZY SĄ PŁATNE?
W ciągu 3 lat nauki obowiązkowy jest obóz letni, zarówno dla studiujących w formie stacjonarnej jak i niestacjonarnej. Koszt obozu ponoszą studenci.

CZY STUDENCI MUSZĄ ODBYĆ PRAKTYKI ZAWODOWE?
W ciągu sześciu semestrów studenci muszą odbyć 180 godzin praktyk.

KIEDY WYBIERA SIĘ SPECJALIZACJĘ?
Specjalizacje na kierunku turystyka i rekreacja wybiera się na czwartym semestrze, a realizowana jest na piątym i szóstym semestrze.

CZY UCZELNIA PRZYZNAJE STYPENDIA?
Student może starać się o

  • stypendium socjalne
  • stypendium Rektora (za wyniki w nauce, w sporcie)
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi 
  • nagrody finansowe przyznawane przez JM Rektora Uczelni
  • nagrody rzeczowe przyznawane przez JM Rektora Uczelni.

CZY ABSOLWENCI UCZELNI MOGĄ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ NA UZUPEŁNIAJĄCYCH STUDIACH MAGISTERSKICH?
Absolwenci naszej Uczelni mogą kontynuować studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne. Na kierunku turystyka i rekreacja absolwenci mogą kontynuować studia w Uczelniach pokrewnych gdzie organizowany jest drugi poziom kształcenia. Zasady rekrutacji ustalają władze Uczelni przyjmującej na studia.

JAKI DYPLOM OTRZYMUJE ABSOLWENT UCZELNI?
Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych, potwierdzający uzyskanie tytułu licencjata na kierunku z określonym zakresem kształcenia. Absolwenci kierunku wychowanie fizyczne otrzymują dyplom ukończenia studiów magisterskich.