Administracja

Administracja to dziedzina wiedzy niezbędna w wielu sferach życia publicznego,  politycznego i gospodarczego. Ukończenie studiów  na  tym kierunku daje absolwentowi znakomitą orientację w tych dziedzinach, a także wiedzę oraz umiejętności praktyczne, umożliwiające pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania, redagowania dokumentów, ich archiwizowania i prowadzenia bezpośrednich rozmów z klientem.

Cel studiów:

 1. •zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających pracę w instytucjach administracji publicznej oraz  różnych firmach

Kim można być po studiach?

 1. •specjalistą pracującym w instytucjach administracji rządowej i samorządowej,  w firmach współpracujących z organizacjami pozarządowymi i instytucjami sektora publicznego, a także w instytucjach niepublicznych
 2. •pracownikiem administracji  w placówkach oświatowych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i opieki nad innymi  oraz różnych firmach, w których potrzebna jest  wiedza i umiejętności  z zakresu opracowywania dokumentów, prowadzenia korespondencji, organizowania i zarządzania

Co można zyskać?

 1. •wiedzę z zakresu zarządzania, wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji oraz finansach publicznych, podstawową wiedzę ekonomiczną
 2. •znajomość metod nowoczesnej organizacji pracy administracyjnej i umiejętność zastosowania ich w praktyce, znajomość nowoczesnych technik negocjacji i mediacji oraz metod kontroli  i zasad postępowania  podczas kontroli zewnętrznych
 3. •doskonałe  kwalifikacje na rynek pracy krajów Unii Europejskiej.

3 – LETNIE STUDIA KOŃCZĄ SIĘ NAPISANIEM PRACY DYPLOMOWEJ I EGZAMINEM LICENCJACKIM

Ważne i ciekawe

 1. •Wysoka jakość programu studiów w zakresie administracji oraz dobra organizacja procesu dydaktycznego została potwierdzona pozytywną oceną Państwowej Komisji Akredytacyjnej (uchwała nr 14/9/2011).
 2. •W naszej uczelni na studiach z zakresu administracji, poza standardami, które obowiązują w szkolnictwie wyższym, wprowadzamy szereg nowości związanych z nowoczesnymi technologiami.
 3. •Program nauczania oparto na oryginalnym, zrównoważonym połączeniu kilku dziedzin wiedzy – administracji publicznej, nauk prawnych, zarządzania, wiedzy psychospołecznej – oraz znajomości języków obcych. Dzięki temu kształcimy nowoczesnych specjalistów administracji, którzy rozumieją również zasady działania biznesu.
 4. •Wykładowcy, to naukowcy i praktycy, a wśród nich byli członkowie władz państwowych i samorządowych, badacze skutków reform administracyjnych.
 5. •Podczas zajęć stosowane są nowoczesne metody dydaktyczne pozwalające studentom na ich twórcze uczestnictwo w  nich, np. gry symulacyjne.  Podczas realizacji przedmiotu „Techniki negocjacji i mediacji w administracji” studenci:
 6. ◦poznają sposoby zastosowania techniki mediacji w odniesieniu do wielostronnych przedsięwzięć uciążliwych dla środowiska (np. spalarnia śmieci)
 7. ◦analizują przypadki sporów publiczno – prywatnych i uczą się metod rozwiązywania ich (np. obwodnica augustowska)
 8. ◦zdobywają umiejętność prowadzenia negocjacji pomiędzy administracją a przedsiębiorcami.

 

 1. •W ramach ćwiczeń studenci przeprowadzają wywiady z wybitnymi przedsiębiorcami.  Dzięki temu poznają przykłady skutecznych działań oraz wykorzystywania szans pojawiających się w otoczeniu, np. realizacja projektów unijnych.
 2. •W ramach zajęć fakultatywnych studenci mogą przyjrzeć się z bliska pracy różnych  instytucji i firm, np.: urzędów administracji publicznej,  jak starostwo powiatowe,  urząd gminy,  jednostki świadczące usługi dla ludności, …
 3. •W ramach praktyk studenci mogą uczestniczyć w pracach  zespołów  zajmujących się m.in. pozyskiwaniem środków unijnych na projekty szkoleniowe lub badawcze, realizacją tych projektów i ich rozliczaniem.
 4. •Najlepsi studenci mogą uczestniczyć w projektach naukowych, których celem jest  prowadzenie badań  na temat potrzeb administracji samorządowej,  a także jej potencjału  i oceny przez społeczności lokalne.

 

Realizowane przedmioty

 1. •Podstawy prawoznawstwa
 2. •Historia administracji
 3. •Nauka o administracji
 4. •Konstytucyjny system organów państwowych
 5. •Prawo administracyjne
 6. •Postępowanie administracyjne
 7. •Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 8. •Makro- i mikroekonomia
 9. •Publiczne prawo gospodarcze
 10. •Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
 11. •Informatyka w administracji (e-Government)
 12. •Systemy administracji publicznej w państwach UE
 13. •Prawo cywilne z umowami w administracji
 14. •Prawo pracy i prawo urzędnicze
 15. •Finanse publiczne i prawo finansowe
 16. •Elementy prawa ( podatkowego, oświatowego, ochrony zdrowia, ubezpieczenia społecznego, pomocy społecznej) –  w zależności od specjalizacji  wybranej przez studentów
 17. •Socjologia i metody badań socjologicznych
 18. •Zamówienia publiczne
 19. •Prawo karne i prawo wykroczeń
 20. •Instytucje i źródła prawa UE
 21. •Statystyka z demografią
 22. •Legislacja administracyjna
 23. •Postępowanie egzekucyjne w administracji
 24. •Techniki negocjacji i mediacji w administracji
 25. •Ustrój samorządu terytorialnego
 26. •Ekonomia sektora publicznego
 27. •Elementy prawa międzynarodowego publicznego
 28. •Ochrona własności intelektualnej
 29. •Kontrola zarządcza
 30. •Ochrona środowiska
 31. •Technika biurowa
 32. •Redakcja administracyjna
 33. •Sztuka wystąpień publicznych
 34. •Przygotowanie do egzaminu licencjackiego
 35. •Praktyka zawodowa
 36. •Język angielski

Oferta specjalna naszej uczelni – wykłady monograficzne do wyboru:

 1. •Zarządzanie  w instytucjach publicznych
 2. • Program rozwoju biznesowego
 3. •Usługi użyteczności publicznej  (gospodarka komunalna)
 4. •Kontrola i nadzór w administracji
 5. •Dyplomacja i etyka w administracji

Staramy się, aby każdy studiujący administrację  studiował w przyjaznej atmosferze, zdobył specjalistyczną wiedzę i umiejętności zawodowe niezbędne we współczesnym świecie.

Oferujemy 3 – letnie wyższe zawodowe studia stacjonarne i niestacjonarne. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata. Zajęcia na studiach  niestacjonarnych odbywają się w soboty i niedziele.

Kierunek posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej – decyzja 2011r.